Top of Page
begin Global Navigation
end Header Navigation
You are here:Home>About SAAJ>Board of Directors
begin Main Contents

Board of Directors

Chairman

Hiroyuki Shinshiba, CMA  Profile
President
Okasan Securities Group., Inc.

Vice Chairmen

Tomio Arai, CMA
Professor Emeritus
The University of Tokyo

Yoshio Hishida, CMA
Managing Executive Officer
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

Jun Konomi, CMA
Principal Managing Director
Director of Financial and Economic Research Center
Nomura Securities Co., Ltd.

Executive Managing Director

Yasuhiro Maehara, CMA  Profile

Managing Director

Yasuhiro Atsumi

Directors

Junichi Aizawa, CMA
Tetsuo Akuzawa, CMA
Kunihiro Asai
Daisuke Hamaguchi, CMA
Yuji Iino
Makoto Kaimasu, CMA
Yoshifumi Kimura
Eizo Kobayashi, CMA/CIIA
Yasuyuki Konuma, CMA
Koji Matsumoto, CMA
Manabu Morimoto
Junichi Narikawa, CMA
Akihiko Nishioka, CMA/CIIA
Yoshio Okubo
Yuji Orui
Takashi Saruta, CMA
Motohiko Sato, CMA
Yoshiko Sato, CMA
Yukio Sekiguchi
Yoshinori Shinmen, CMA
Mariko Tsugane, CMA

Auditors

Hidemi Ijichi
Makoto Minoguchi
Michio Masukawa

SAAJ EXECUTIVE OFFICE

Hiroyuki Shinshiba, CMA
President
Okasan Securities Group., Inc.

Yasuhiro Maehara, PhD, CMA
President and CEO

Yasuhiro Atsumi
Executive Vice President

 

Go to top of the page