Top of Page
begin Global Navigation
end Header Navigation
You are here:Home>About SAAJ>Board of Directors
begin Main Contents

Board of Directors

Chairman

Akiyoshi Oba, CMA  Profile
Chairman
Tokio Marine Asset Management Co., LTd.

Vice Chairmen

Tomio Arai, CMA
Deputy Director
Center for Advanced Research in Finance
Graduate School of Economics, The University of Tokyo

Masanobu Kaizu, CMA
Senior Research Fellow / Advisor
Nomura Securities Co., Ltd.
Financial and Economic Research Center

Hiroyuki Shinshiba, CMA
President
Okasan Securities Group., Inc.

Executive Managing Director

Yasuhiro Maehara, CMA  Profile

Senior Executive Vice President
Chief Operating Officer

Yoshinori Shinmen, CMA

Directors

Junichi Aizawa, CMA
Hiromi Aoki
Kunihiro Asai
Hideo Goto
Daisuke Hamaguchi, CMA
Yoshio Hishida, CMA
Eizo Kobayashi, CMA/CIIA
Yasuyuki Konuma, CMA
Kiichiro Masui
Naoko Mori, CMA
Junichi Narikawa, CMA
Toshifumi Oda, CMA
Yoshio Okubo
Masahiro Samejima
Yoshiko Sato, CMA
Takashi Saruta, CMA
Yukio Sekiguchi
Naonobu Sumida, CMA
Mariko Tsugane, CMA
Hiromi Yamaji
Toshihiko Yamashita

Auditors

Ijichi Hidemi
Masayuki Hirose
Michio Masukawa

SAAJ EXECUTIVE OFFICE

Yasuhiro Maehara, PhD, CMA
President and CEO

Yasuhiro Atsumi
Executive Vice President

Yoshinori Shinmen, CMA
Chief Operating Officer

 

Go to top of the page